Konstruktioner

SPACKLING MED ARDEX K 75 PÅ STABILISERAD LECA

ARDEX konstruktion nr 56

Miljö: Inomhus. Boendemiljö. Torra/våtutrymmen.

Förutsättningar: En förutsättning för att spacklingen ska lyckas är att stabiliseringen av lättklinkern varit korrekt utförd. Hållfastheten ska vara i paritet med de laster som konstruktionen kommer att utsättas för. Uppfyllnadsgraden av bindemedel bör vara god för att undvika att betydande mängder av avjämningsmassan rinner ner i LECA-underlaget. 20° C.

Utförande: Primning av underlaget med ARDEX P 3 outspädd eller ARDEX P 51 1:3 innan spacklingen.

Spackling: Utför spacklingen, eller vid våtrumsbyggnation, fallbyggnad enligt branschstandard med ARDEX K 75. Lagtjocklek minimum 20 mm. För att underlätta, använd ARDEX Nivåpinnar.

Eventuell elgolvvärme: Om man önskar att komplettera konstruktionen med ARDEX elgolvvärme, kan värmekabeln monteras på ARDEX Armeringsnät. Notera att endast en behörig elinstallatör får installera elgolvvärmesystemet.
Om värmekabel monteras ska spackelskiktets lagtjocklek ovan kabelhjässan vara minimum 20 mm.


Följ instruktionerna i produkt- och säkerhetsdatabladen för produkterna.