ARDEX och miljö

ARDEX och miljö

ARDEX bedriver ett konsekvent och långsiktigt miljöarbete. Det innebär att vi på ett ansvarsfullt sätt förvaltar det vår generation har fått i arv. ARDEX vill lämna en byggprocess i balans vidare till framtida generationer.

ARDEX erbjuder emissionsfria och användarvänliga produkter för nästan alla applikationer och produkterna ska hålla en hög och miljöanpassad kvalitet. Hög kvalitet varar länge, är kostnadseffektivt och belastar miljön så lite som möjligt. Det säkerställer vi genom egen produktutveckling och tillverkning i egna fabriker. Ett miljömedvetet tänkande innebär en långsiktig byggprocess där vi tänker inte tio, tjugo utan hundra års obruten kvalitet.

ARDEX strävar efter att med produkter och tjänster bygga upp ett förtroende hos våra kunder. Med ARDEX produkter kan entreprenören känna sig trygg att produkterna innebär minsta möjliga miljöpåverkan. Kunden kan vara säker på att ARDEX erbjuder den bästa kombinationen av kvalitet, användbarhet och miljötänkande.
Med ARDEX produkter ska arbetsmiljön vara trygg och så långt som möjligt giftfri. I det korta perspektivet innebär det att ARDEX produkter är ofarliga att handskas med. Lång livslängd på produkterna är också viktigt för arbetsmiljön på lång sikt. ARDEX utbildar egen och andras personal i rätt arbetsmiljö och handhavande. Miljöåtagandet innebär dessutom att vi minskar miljöbelastningen genom en konsekvent logistik och samordning av transporter.

ARDEX arbetar nära ihop med de byggmiljöorganisationer som finns. Vi är anslutna till REPA och BASTA. ARDEX ser det som en självklarhet att sprida säkerhetsdokument och byggvarudeklarationer inom vårt arbetsområde.

ARDEX har arbetat efter EU:s kemikalielagstiftning Reach med att fasa ut farliga kemikalier. Ett SVHC-ämne (Substances of Very High Concern) är ett ämne med dokumenterade risker. SVHC-ämnen finns på den så kallade Kandidatlistan och ARDEX har lyckats i sitt miljöarbete att fasa ut alla dessa ämnen från våra produkter.

Kandidatlistan

ARDEX produkter innehåller inte ämnen från Kandidatlistan.

FTI Förpacnings- och tidningsinsamlingen

ARDEX är ansluten till FTI, ett företag i återvinningsbranschen som har i uppdrag att samla in förpackningar och tidningar och se till att de återvinns i så hög grad som möjligt.

BASTA

ARDEX är knutet till BASTA  vars syfte är att påskynda utfasningen av farliga ämnen från byggprodukter.

EMICODE och EC-märkning

Säkerhet genom emissionskontroll

Kritiska konsumenter har tidigare efterfrågat tillförlitlig information om golvprodukter som används i inomhusmiljö. S.k. miljövänliga produkter har i många fall vilselett konsumenten eller den som föreskriver, eftersom obligatoriska kriterier för utvärdering och standardiserade mätmetoder har saknats.

Hur får man reda på om material kommer att avge flyktiga ämnen och eventuellt dålig lukt? Många i föreskrivande led saknade dokumentation och efterfrågan gjorde att branscherna för lim, primer, spackel i Tyskland började gemensamt arbeta för att ta fram en mätmetod. Man grundade testinstitutet  GEV som skulle utarbeta en standard som i dag heter EMICODE®.

En golvinstallation/produkt som är markerad med minst EMICODE EC1® av GEV kommer inte att bidra med emissioner eller oönskade dofter. Systemet EMICODE® har strikta betygskriterier och är ledande som standard i Centraleuropa. 

EMICODE® och GEV

EMICODE® och GEV är ett tecken på kompetens och ansvar för en helhetssyn när det gäller konsument- och miljöskydd.

Mer information finns på www.emicode.com